ક્રેડીટ કાર્ડની કકળાટ

ક્રેડીટ હિસ્ટ્રી વગર ક્રેડીટ કાર્ડ ન મળે અને ક્રેડીટ કાર્ડ વગર ક્રેડીટ હિસ્ટ્રી ન બને

… ક્રેડીટ કાર્ડ અને એની જરૂરીઆત વિષે આવતી કોઈક પોસ્ટમાં લખીશ, પણ હા એટલું ખરું કે અહિયાં ક્રેડીટ સ્કોર જીવન જરૂરી છે (welcome to the land of capitalism) !! અને હા, મારું પણ ક્રેડીટ કાર્ડ છેવટે માન્ય થયું ખરા 😉 😀

ક્રેડીટ કાર્ડની કકળાટ

2 thoughts on “ક્રેડીટ કાર્ડની કકળાટ

Leave a Reply to કાર્તિક Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s