ડ્યુટી ફરી થેપલા

*ઘણાં સમય બાદ લખું છું.

*મુંબઈ એરપોર્ટ પર ડ્યુટી ફ્રીમાં આંટા મારી ઘરે થી લાવેલા થેપલા આરોગું છું.

*આના પછીનું મુકામ હોંગ કોંગ વાયા દિલ્લી 😉

*તો મિત્રો હોંગ કોંગ દિવસ શૂન્ય માટે તૈયાર રહેજો 😀

*અને હાઁ, ડ્યુટી ફરી નામ માત્ર નું ડ્યુટી ફરી છે, બાકી તો કિંમત કરતા બમણા ભાવ 😀

*હવે પછીની પોસ્ટ હોંગ કોંગ થી 😉 \m /

ડ્યુટી ફરી થેપલા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s