ફોટો સ્ટુડયો અને જામનગર

*બેંકમાં ‘નો યોર કસ્ટમર’ હેઠળ ફોટો જમા કરવાનો આદેશ આવ્યો છે, અને થયું એવું કે મારી પાસે કોઈ મારો પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો ન મળે, પણ સોફ્ટ કોપી ખરા 😉

*રખડતા ભટકતા જામનગરનાં એક પ્રસિદ્ધ ગ્રાફિક્સ સ્ટુડયો નામક જગ્યાએ પહોંચ્યો અને કહ્યું કે ફોટાની પ્રિન્ટો જોઈએ છે તો મોબાઇલ લગાવો અને એમાંથી સોફ્ટ કોપી વડે પ્રિન્ટ આપો.

*એટલે એને તો તરત જ નાં પાડી દીધી કે કોઈ પણ વસ્તુ પી સી પર લગાડવામાં આવશે નહિ >.< એટલે હું સમજી ગયો કે બિચારો વિન્ડોઝ અને વાયરસથી ત્રસ્ત હશે, એણે કહ્યું કે ફોટો ઈ મેલ કરો, ગુસ્સો તો એવો આવ્યો કે ઈ મેલમાં ટ્રોજન અટેચ કરીને મોકલી દઉં પછી જોવું છું શું ઉખાડે છે 😀

*એટલે તરત જ નેક્સસમાં થી ઈમેલ મોકલ્યો, તો તેણે પૂછ્યું કે કેટલી પ્રિન્ટો જોઈએ છે? મેં સામે દીવાલ પર લગાવેલ ભાવ પર ચીંધી કહ્યું કે પચાસ રુપયામાં સોળ પ્રિન્ટ આપી દો તો તે મને પૂછે કે અત્યારે જ જોઈએ છે? તો મેં કહ્યું હાં, પછી તે મને કહે કે અત્યારે જો હાથો હાથ પ્રિન્ટ જોઈતી હોય તો પચાસ રુપયામાં માત્ર આંઠ ફોટા મળે 😮

*મને કોઈ ઉતાવળ ન હોવાથી મેં તેને કહ્યું કે મને આવતા અઠવાડિયે આપશો તો પણ ચાલશે, તો તે હસવા લાગ્યો !!!

*મને એ ન સમજાયું કે તે વ્યક્તિ કોઈ પણ જાતનાં કામ ધંધા વગર બેઠો હતો, ખાલી તેને માઉઝ વડે બે ત્રણ બટનો ક્લિક કરવાના હતા, તેમ છતાય આટલી આળસ? 😮

*આ કોઈ અરજન્ટ કેસ તો હતો નહિ અને તે વ્યક્તિ પોતે નવરો બેઠો હતો તોય ધંધા પ્રત્યે આવો એટીટ્યુડ? ખરેખર જામનગરનાં વાતાવરણમાં એક અનોખી જ સુસ્તતા છે 😉

ફોટો સ્ટુડયો અને જામનગર

2 thoughts on “ફોટો સ્ટુડયો અને જામનગર

  1. jzyamateur says:

    હા એ તો છે , રાત આખી બારે ફર્યા કરે તો સવાર સવાર સુસ્તતા તોહ મળવાની જ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s